Datu atlasīšana

Lai redzētu kolonnu nosaukumus datu tabulai, jāizmanto funkciju names(), kurai kā arguments norādīts datu tabulas nosaukums.

> data(iris)
> names(iris)
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"

Lai atlasītu kādu no tabulas kolonnām, piemēram, lai saglabātu kā jaunu mainīgo, ir iespējami vairāki varianti: (a) jānorāda tabulas nosaukums, tad $ zīme un kolonnas nosaukums; (b) jānorāda tabulas nosaukums un kvadrātiskajās iekavās jāliek komats un kolonnas kārtas numurs (ja jāatlasa vairākas kolonnas, tad aiz komata jāliek c un iekavās nepieciešamo kolonnu numuri).

> iris$Species
> iris[,5]
> iris[,c(3,5)]

Ir iespējams izmantot kolonnu nosaukumus arī kā atsevišķus mainīgos. Lai tas būtu iespējams, datu tabula ir jāpievieno darba sesijas atmiņai, ko dara ar funkciju attach(). Lietojot šo funkciju ir jābūt uzmanīgiem, jo, ja darba sesijai ar funkciju attach() tiks pievienotas divas datu tabulas, kurās būs, piemēram, viena kolonna ar vienādu nosaukumu, tad uzrakstot šo kolonnas nosaukumu būs pieejama tikai pēdējās pievienotās tabulas kolonna.

>data(iris)
>Species #parādās kļūdas paziņojums
>attach(iris)
>Species #dati ir pieejami

Ja nepieciešams atlasīt datu tabulas noteiktas rindas, aiz tabulas nosaukuma jāliek kvadrātiskās iekavās, kurā norāda rindas numuru vai vairākus numurus (izmantojot c) un pēc tam komatu.

>iris[c(1,45,78),]

Rindu atlasīšanu var veikt arī norādot, kādam kritērijam ir jāatbilst kādas no kolonnas vērtībām. Zemāk dotajā piemēros: (1) atlasīti visi datu tabulas rindas, kurās kolonnā Species ir rakstīts setosa; (2) atlasītas visas rindas, kurās kolonnā Species nav rakstīts virginica; (3) atlasītas tās kolonnas Sepal.Length vērtības, kas ir mazākas par 5.5.

>data(iris)
>attach(iris)
>iris[Species=="setosa",]
>iris[Species!="virginica",]
>Sepal.Length[Sepal.Length<5.5]