Saraksts

Saraksts ir dažādu objektu apvienojums. Ļoti bieži saraksts tiek izmantots, lai apvienotu dažādu analīžu rezultātus. Sarakstu veido izmantojot funkciju list(), kurā tiek norādīti objekti, ko iekļaut sarakstā un kādus nosaukumus lietot šiem objektiem:

> vektors1 <- c(seq(1, 10, 2))
> matrice1 <- matrix(data = c(1, 2, 3, 4, 5, 6), ncol = 2)
> saraksts1 <- list(vektora.dati = vektors1, matrices.dati = matrice1)
> saraksts1
$vektora.dati
[1] 1 3 5 7 9

$matrices.dati
   [,1] [,2]
[1,] 1   4
[2,] 2   5
[3,] 3   6