Asis

Programmā R asis un vērtības tiek veidotas automātiski, bet ir iespējams definēt sev vēlamo asu izskatu un iedaļu vērtības.

Viens no parametriem, ko iespējams mainīt grafikiem, ir vērtību apmlitūda, kuras tiek attēlotas grafikā. Izmantojot argumentus xlim= un ylim= attiecīgi ir iepējams noteikt, ka x vai y ass virzienā netiek attēlotas visas vērtības, bet gan tikai daļa no tām.


  > x<-runif(50,0,50)
  > plot(x,xlim=c(10,43),ylim=c(21,48))
  > # grafikā tiek attēlotas tikai tās vērtības, kuru x vērtība ir robežās no 10 līdz 43 un y vērtība ir robežās no 21 līdz 48

Vēl grafikiem var mainīt noklusētas vērtības mazajām iedaļām pie asīm. To dara ar funkcijuaxis(), kurai kā argumenti jānorāda ass, kura tiek definēta (1 - apakšējā ass, 2 - kreisā ass, 3 - augšējā ass, 4 - labā ass), kā arī sekvence, kas parādā kādos intervāloas izvietot iedaļu vērtības (izmantojot argumentu at=seq(). Pirms funkcijas axis() lietošanas, funkcijai, ar kuru tiek zīmēts grafiks obligāti jāliek klāt arguments axes=FALSE, lai automātiski neveidotos asis.

Ja neizmanto asis, ko automātiski veido programma R, tad var noderēt funkcija box(), kas grafikam apvelk rāmīti.


  > plot(x,axes=FALSE)
  > axis(1,at=seq(7,49,7))
  > axis(2,at=seq(6,48,6))
  > box()