Līnijas

Grafikos attēlotajām līnijām ir iespējams mainīt vairākus parametrus: to veidu, platumu un savienojuma/nobeiguma izskatu.

Līnijas veids un platums

Līnijas platuma maiņa notiek ar argumentu lwd= un skaitli, kas izsaka nepieciešamo līnijas platumu. Līnijas veids tiek mainīts ar argumentu lty= ar iespējamām vērtībām no 1 līdz 6 (bez pēdiņām). Skaitļi nozīme: 1 - nepārtraukta līnija; 2 - raustīta līnija; 3 - punktota līnija; 4 - raustīta līnija ar punktiem; 5 - raustīta līnija ar garākiem nogrieznīšiem; 6 - raustīta līnija, kas sastāv no diva veida nogriežņiem.

Pastāv iespēja nodefinēt arī savu līnijas veidu. Šajā gadījumā aiz lty= pēdiņās ir jāraksta skaitļu rinda, kurā pirmais skaitlis nozīmē nogriežņa garumu, otrais atstarpes garumus utt.

Piemērā ir izmantot funkcija abline(), kas rada līniju, ar noteiktu slīpumu. Ja lieto argumentu h=, tad tiek uzzīmēta horizontāla līnija, kas krusto y asi dotajā punktā

  > x<-rep(1,10)
  > plot(x,type="l",ylim=c(0,15),lty=1,
  + lwd=3,axes=F,ann=F)
  > abline(h=5,lty=3,lwd=3)
  > abline(h=7,lty=4,lwd=3)
  > abline(h=9,lty=5,lwd=3)
  > abline(h=11,lty=6,lwd=3)
                          > abline(h=13,lty="43131313",lwd=3)

Savienojuma/nobeiguma izskats

Pēc noklusējam līniju savienojuma vietas (ja līnija ir lauzta) un nobeigums ir noapaļots (to gan ir iespējams redzēt, tikai tad, ja līnijas platums ir pietiekoši liels.

Lai mainītu sākotnējo izskatu, jāizmanto argumenti lend= ar iespējamām vērtībām "butt" (līniju gals taisni "nogriezts") un "square" (noapaļotais nobeigums aizstāts ar kvadrātu); un arguments ljoin= ar iespējamām vērtībām "mitre" (līnijas lūzuma puktos veido škautni) un "bevel" (līnijas lūzuma punkti it kā nošķelti).

  > x<-c(1,4,1,4,1)
  > y<-c(4,7,4,7,4)
  > plot(x,type="l",lwd=25,ylim=c(1,8))
  > par(new=T)
  > plot(y,type="l",lwd=25,ylim=c(1,8),
   + lend="butt",ljoin="mitre")