Teksti grafikos

Tekstu parametri

Tekstiem, kas tiek izvietoti grafikos, ir iespējams nodefinēt daudzus parametrus

Burtu izmēru var definēt ar diviem argumentiem: ps= un cex=. Arguments ps= nosaka burtu izmēru tiešā veidā, piemēram, nosakot burtu izmēru 12 vai 20, bet šis arguments ir lietojams kopā tikai ar funkciju par(). Arguments cex= nosaka burtu izmēru attiecībā pret noklusēto burtu izmēru konkrētajam grafikam, tas ir, ar skaitli, ko lieto kopā ar šo argumentu. tiek reizināts burtu izmērs. Ja vēlas, lai burti būtu mazāki nekā pārējie, tad jāraksta skaitlis, kas mazāks par 1; lai lielāki, tad virs 1. Bez cex= ir vēl argumenti cex.lab= un cex.main=, kas attiecīgi maina burtu izmēru asu parakstiem un galvenajam virsrakstam.

Teksta veidu var definēt ar argumentu font= un iespējamām vērtībām no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē vienkāršu tekstu, 2 - tekstu treknrakstā (bold), 3 - teksts slīprakstā (italic), 4 - teksts slīprakstā un treknrakstā vienlaicīgi (bold, italic), 5 - burti izteikti simbolos. Kā papildus argumentus izmanto arī font.lab= un font.main=.

Tekstu izvietojums

Lai grafikam nodefinētu parakstus zem x un y ass, attiecīgi jāizmanto argumenti xlab="" un ylab="", kurus izmanto kopā ar jebkuru funkciju, kas izveido grafiku. Ar argumentu main="" izveido virsrakstu grafikam.


  > x<-rnorm(100)
  > plot(x,xlab="kārtas numurs",
   + ylab="vērtība",main="Grafika piemērs",
   + cex.lab=0.9,cex.main=2)

Otrs veids kā grafikam var definēt parakstus un virsrakstus, ir izmantot atsevišķas funkcijas, nevis ierakstīt visus tekstus jau pamatfunkcijā. Šajā gadījumā pie funkcijas, ar kuru izveido grafiku, jāliek arguments ann=FALSE, kas nozīmē, ka programma R pati neveidos tekstus, bet tos definēs ar īpašām funkcijām.

Pamatfunkcija tekstu definēšanai ir mtext(), kurai kā argumenti jānorāda: (a)teksts, ko vēlas attēlot; (b) arguments side= ar iespējamām vērtībām no 1 līdz 4, kur 1 nozīmē x ass, 2 nozīmē kreiso asi (y pamatass), 3 nozīmē augšējo asi un 4 nozīmē labo asi; (c) arguments line=, kas norāda kurā līnijā jāizvieto teksts - jo mazāks skaitlis, jo tuvāk asij atrodas teksts.


  > plot(x,ann=FALSE)
  > mtext("kārtas numurs",
   + side=1,line=2,font=2)
  > mtext("vērtība",side=2,line=1,font=3)
  > title("Grafika piemērs",font.main=4)

Izmantojot funkciju text() ir iespējams izvietot tekstu jebkurā vietā grafika iekšienē. Šai funkcijai ir jānorāda teksts novietojums attiecībā pret x un y ass (to vērtību skalās) un teksts, ko vēlas attēlot. Ja tekstam nepieciešams mainīt orientāciju, piemēram, attēlot vertikāli, nevis horizontāli, jāizmanto papildus arguments srt= un jānorāda teksta izvietojums grādos.


  > plot(x)
  > text(60,0.5,"teksts pa vidu",cex=2)
  > text(20,1,"šķībs teksts",cex=2,srt=34)