Dispersijas analīze

Lai programmā R veiktu disersijas analīzi, tiek izmantotas funkcijas anova() un lm(). Ar funkciju lm() tiek definēts modelis, kuru vēlamies analīzēt lm(formula=pētāmā.pazīme~faktors,data=datu.tabula). Ja vēlas pārbaudīt vairāku faktoru un to kombinācijas ietekmi, tad pieraksts ir lm(formula=pētāmā.pazīme~faktors1+faktors2+...+faktorsn,data=datu.tabula).

Funkciju anova() var lietot uzreiz kopā ar lm(), vai arī funkcijas lm() rezultātu var saglabāt kā atsevišķu objektu un tad rakstīt anova(object=modelis).

Vienfaktora dispersijas analīze

> miezi <- read.table(file = "miezi.txt", header = T)
> attach(miezi)
> miezi.model <- lm(formula = raza ~ skirne, data = miezi)
> rez <- anova(object = miezi.model)
> rez

Analysis of Variance Table

Response: raza
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
skirne     1 270.85 270.85 9.3439 0.004879 **
Residuals 28 811.62 28.99
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Ja konstatēts, ka faktora ietekme ir būtiska un nepieciešams pārbaudīt starp kurām gradācijas klasēm ir būtiska atšķirība, var izmantot funkciju pairwise.t.test(), kurai kā argumenti jānorāda objekts ar pētāmās pazīmes vērtībām un objekts, kurš satur dalījuma līmeņus. Dotā funkcija veic t-testu vidējo aritmētisko salīdzināšanai un rezultātā parāda p-vērtības katrām divām gradācijas klasēm.

> pairwise.t.test(raza, skirne)
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: raza and skirne

  1     2
2 0.246 -
3 0.017 0.159
P value adjustment method: holm

Daudzfaktora dispersijas analīze

> soja <- read.table(file = "soja.txt", header = T)
> attach(soja)

> model <- lm(formula = lapas ~ gaisma + stress + gaisma:stress,
+ data = dati)
> anova(object = model)

Analysis of Variance Table

Response: lapas
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
gaisma        1  42752 42752    47.7490 1.010e-08 ***
stress        1  14858 14858    16.5954 0.0001725 ***
gaisma:stress 1  26    26       0.0294  0.8645695
Residuals    48  42976 895
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1