Korelācijas analīze

Pamatfunkcija korelācijas analīzes veikšanai programmā R ir cor(). Šai funkcijai mainīgos var norādīt gan kā veselu tabulu (korelācijas analīze tiks veikta starp visu kolonnu kombinācijām), vai arī var norādīt divus mainīgos (piemēram, tabulas kolonnas), starp kuriem jāveic korelācijas analīze.

Lai norādītu kādu korelācijas koeficientu rēķināt, jānorāda papildus arguments method= ar iespējamām vērtībām "pearson", "kendall" un "spearman"). Pīrsona korelācijas koeficients ir noklusētā vērtība un to var nenorādīt.

Ja datos ir iztrūktošas vērtības (to vietā obligāti ir jāraksta NA), tad kā papildus arguments jānorāda use= ar iespējamām vērtībām "complete.obs" vai "pairwise.complete.obs", kas izslēgs no analīzes tos gadījumus, kad ir iztrūkstošās vērtības

>cor(tabula,method="kendall")
          x1          x2          x3
x1  1.00000000 0.06383838 -0.06747475
x2  0.06383838 1.00000000 0.01292929
x3 -0.06747475 0.01292929 1.00000000

> cor(x1,x2,method="pearson")
[1] 0.1306841

Funkcija cor() aprēķina tikai korelācijas koeficientu, bet neparāda vai šis koeficients ir būtisks vai nē. Lai aprēķinātu gan korelācijas koeficientu, gan arī to novērtētu, jāizmanto funkcija cor.test(). Šī funkcija strādā tikai ar diviem atsevišķiem mainīgajiem, nevis ar visu tabulu uzreiz. Pārējos argumentus var norādīt tā pat kā iepriekšējai funkcijai

> cor.test(x1,x2)

Pearson's product-moment correlation

data: x1 and x2
t = 1.3049, df = 98, p-value = 0.195
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.06746577 0.31891606
sample estimates:
cor
0.1306841

Ja nepieciešams no korelācijas analīzes atlasīt tikai konkrētu vērtību, aiz funkcijas jāliek $ un parametra nosaukums. Iespējamie parametri ir: statistic (t,z vai S vērtība), parameter (brīvības pakāpju skaits), p.value (p.vērtība), estimate (korelācijas koeficients), conf.int (ticamības intervāls Pīrsona korelācijas koeficienta gadījumā).

> cor.test(x1,x2)$p.value
[1] 0.1949836

> cor.test(x1,x2)$conf.int
[1] -0.06746577 0.31891606
attr(,"conf.level")
[1] 0.95