Latvijas Dendroekologu biedrība

Par mums

Valde

Statūti

Pasākumi

Projekti

Kontakti

Latvijas Dendroekologu biedrības statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 • 1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Dendroekologu biedrība”, nosaukuma saīsinājums ir „LDB”, biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Dendroecologist Society” (turpmāk tekstā -Biedrība).
 • 1.2. Biedrība ir neatkarīga, sabiedriska, zinātniska biedrība, kas apvieno Latvijas dendroekologus, kas nodarbojas ar dendroekoloģiskajiem pētījumiem.
 • 1.3. Biedrība savā darbībā ievēro šos Statūtus un Latvijas Republikas likumdošanas aktus.
 • 1.4. Biedrība ir bezpeļņas organizācija. Tās līdzekļus drīkst izmantot tikai Statūtos paredzētajiem mērķiem.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 • 2.1. Biedrības mērķi ir veicināt dendroekoloģijas pētījumu attīstību Latvijā.
 • 2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
 • 2.2.1. apvienot esošos denroekologus un iesaistīt savā darbībā jaunus dalībniekus;
 • 2.2.2. veikt zinātniskos pētījumus un to koordināciju;
 • 2.2.3. izveidot un uzturēt sakarus ar līdzīga profila organizācijām un zinātniskām iestādēm Latvijā un ārzemēs;
 • 2.2.4. organizēt konferences, sapulces, seminārus;
 • 2.2.5. publicēt zinātniskus, mācību un populārzinātniskus izdevumus;
 • 2.2.6. veikt ekspertīzes, lasīt lekcijas un sniegt konsultācijas;
 • 2.2.7. veikt citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Statūtiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir nepieciešama biedrības mērķu īstenošanai.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 • 3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 • 4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
 • 4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
 • 4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
 • 4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
 • 4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
 • 4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
 • 4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
 • 4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
 • 4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 • 5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
 • 5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā;
 • 5.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 • 5.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • 5.1.4. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.
 • 5.2. Biedrības biedru pienākumi:
 • 5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • 5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
 • 5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
 • 5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

 • 6.1. Biedrības līdzekļus veido:
 • 6.1.1. ikgadējās biedru naudas;
 • 6.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
 • 6.1.3.biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanai;
 • 6.1.4. citi ienākumi, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.
 • 6.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Valdes rīkojumu tiek izlietoti:
 • 6.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
 • 6.2.2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
 • 6.3. Par Biedrības līdzekļu pareizu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs un Valde, bet kontroli – revidents.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 • 7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
 • 7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
 • 7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
 • 7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
 • 7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
 • 7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
 • 7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
 • 7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 • 7.9. Tikai Biedru kopsapulce ir tiesīga:
 • 7.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
 • 7.9.2. apstiprināt Biedrības budžetu un gada pārskatus;
 • 7.9.3. noteikt ikgadējās biedra maksas apmērus;
 • 7.9.4. izdarīt grozījumus Valdes sastāvā, iecelt vai atcelt Revidentu;
 • 7.9.5. lemt par Biedrības likvidāciju un reorganizāciju.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 • 8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
 • 8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
 • 8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
 • 8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
 • 8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.nodaļa. Revidents.

 • 9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
 • 9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
 • 9.3. Revidents:
 • 9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
 • 9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
 • 9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
 • 9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
 • 9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 • 9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedrības likvidācija

 • 10.1 Biedrības darbība var tikt izbeigta:
 • 10.1.1. ar biedru kopsapulces lēmumu;
 • 10.1.2. uzsākot Biedrības bankrota procedūru;
 • 10.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
 • 10.1.4. ar tiesas nolēmumu.
 • 10.2. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) biedru.
 • 10.3. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā tās likvidācija. Likvidāciju veic atbilstoši biedru kopsapulces lēmumam vai tiesas nelēmumam.

Copyright © 2009 Latvijas Dendroekologu biebrība

Pēdējās izmaiņas: 14.04.2016.